Synod wybrał wiceprezesa i radców Konsystorza

Warszawa 23-24.04.2022

Obradujący w Warszawie Synod Kościoła wybrał dr. Emira Kasprzyckiego z Zabrza na wiceprezesa Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Uzyskał on 35 głosów. Dotychczasowy wiceprezes Adam Pastucha uzyskał 28 głosów. Głosowało 64 synodałów.

Od lewej: ks. Michał Makula, ks. Marcin Orawski, Bożena Polak, ks. dr Adam Malina (Prezes Synodu), dr Emir Kasprzycki, bp Jerzy Samiec, Karol Werner, Korneliusz Glajcar, ks. Tomasz Wigłasz.

Synod Kościoła wybrał również nowych radców Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP na pięcioletnią kadencję. Radcami świeckimi zostali: Korneliusz Glajcar (PEA Dzięgielów), Bożena Polak (PEA Katowice), Karol Werner (PEA Łódź). Zastępcą została: Katarzyna Luc. Radcami duchownymi zostali: ks. Michał Makula (PEA Łódź), ks. Marcin Orawski (PEA Wrocław), ks. Tomasz Wigłasz (PEA Białystok). Zastępcą został: ks. Tomasz Bujok (PEA Drogomyśl).

Ślubowanie nowych radców Konsystorza odbyło się w niedzielę, 24 kwietnia 2022 r., podczas nabożeństwa w kościele Świętej Trójcy w Warszawie. Transmisję nabożeństwa można zobaczyć na serwisie YouTube.

Konsystorz jest naczelną władzą administracyjną Kościoła i organem wykonawczym Synodu Kościoła. Jest również władzą służbową wszystkich duchownych oraz świeckich członków Rad Parafialnych i Diecezjalnych.

Skład Konsystorza jest ośmioosobowy. Należą do niego: Biskup Kościoła jako Prezes Konsystorza, świecki Wiceprezes i po trzech Radców duchownych i świeckich. Członków Konsystorza wybiera Synod Kościoła.

Zadaniem Konsystorza jest m.in. nadzór nad Diecezjami i Parafiami, uchwalanie wakansów parafialnych (z łac. vacans, nieobsadzone stanowisko proboszcza), zatwierdzanie wyborów personalnych w Parafiach i Diecezjach, zarządzanie majątkiem Kościoła, opiniowanie przedkładanych Radzie Synodalnej projektów szczegółowych przepisów kościelnych, przyjmowanie kandydatów do urzędu duchownego.

Prezes, Wiceprezes i Sekretarz stanowią prezydium Konsystorza. W okresach między posiedzeniami Konsystorza prezydium załatwia pilne sprawy należące do kompetencji Konsystorza. Uchwały prezydium przedstawiane są Konsystorzowi na najbliższym plenarnym posiedzeniu do zatwierdzenia.

Źródło: www.luteranie.pl