Kościół Ewangelicko-Augsburski (Luterański) w Polsce

Kościół Ewangelicko - Augsburski w Polsce należy do rodziny Kościołów luterańskich. W swojej oficjalnej nazwie nawiązuje do tekstu wyznania wiary złożonego w 1530 roku na sejmie w Augsburgu, stanowiącego także jedną z podstawowych ksiąg wyznaniowych w luteranizmie - do Wyznania Augsburskiego.

Kościół luterański powstał jako konsekwencja wystąpienia ks. Marcina Lutra 31 października 1517r. w Wittenberdze, kiedy to na drzwiach kościoła zamkowego przybił 95 tez. Nawoływały one do odnowy Kościoła Powszechnego (katolickiego) w duchu Ewangelii. Luter sprzeciwiał się w nich sprzedaży odpustów, a także szeroko występującym nadużyciom w Kościele. Zamiarem Lutra nie było stworzenie nowego wyznania, ale odnowa istniejącego Kościoła. Swoim wystąpieniem Luter rozpoczął wielką dysputę na temat Kościoła, ale także zapoczątkował okres zwany Reformacją.

Biblijną naukę Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego streszczają 4 zasady:
solus Christus - jedynie Chrystus; sola gratia - jedynie łaska; sola fide - jedynie wiara; sola Scriptura - jedynie Pismo.

źródło: Oficjalna strona KEA w RP

Konsystorz jest naczelną władzą administracyjną Kościoła i organem wykonawczym Synodu Kościoła. Jest również władzą służbową wszystkich duchownych oraz świeckich członków Rad Parafialnych i Diecezjalnych.

Skład Konsystorza jest ośmioosobowy. Należą do niego: Biskup Kościoła jako Prezes Konsystorza, świecki Wiceprezes i po trzech Radców duchownych i świeckich. Członków Konsystorza wybiera Synod Kościoła.


bp Jerzy Samiec

Prezes Konsystorza
Zwierzchnik Kościołaks. Michał Makula

Radca Konsystorza
Proboszcz PEA w Łodzi
ks. Marcin Orawski

Radca Konsystorza
Proboszcz PEA we Wrocławiuks. Tomasz Wigłasz

Radca Konsystorza
Proboszcz PEA w Białymstokudr Emir Kasprzycki

Wiceprezes Konsystorza
PEA w Zabrzu

Korneliusz Glajcar

Sekretarz Konsystorza
PEA w DzięgielowieBożena Polak

Radca Konsystorza
PEA w KatowicachKarol Werner

Radca Konsystorza
PEA w Łodzi


Zadaniem Konsystorza jest m.in. nadzór nad Diecezjami i Parafiami, uchwalanie wakansów parafialnych (z łac. vacans, nieobsadzone stanowisko proboszcza), zatwierdzanie wyborów personalnych w Parafiach i Diecezjach, zarządzanie majątkiem Kościoła, opiniowanie przedkładanych Radzie Synodalnej projektów szczegółowych przepisów kościelnych, przyjmowanie kandydatów do urzędu duchownego.

Prezes, Wiceprezes i Sekretarz stanowią prezydium Konsystorza. W okresach między posiedzeniami Konsystorza prezydium załatwia pilne sprawy należące do kompetencji Konsystorza. Uchwały prezydium przedstawiane są Konsystorzowi na najbliższym plenarnym posiedzeniu do zatwierdzenia.

Konsystorz obraduje raz w miesiącu. Siedzibą Konsystorza jest miasto stołeczne Warszawa.

źródło: Biuro Informacyjne Konsystorza

Synod jest najwyższą władzą Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Luterańskiego) w RP, jego uosobieniem i wyrazicielem wszystkich praw przysługujących Kościołowi. Jest powołany do uchwalania praw kościelnych. Do jego właściwości należy m.in. wybór Biskupa Kościoła, sprawowanie pieczy nad zachowaniem czystości nauki w Kościele, stanie na straży praw, dobra i jedności Kościoła, wybór Konsystorza i Rady Synodalnej, która stanowi prezydium Synodu i reprezentuje go pomiędzy sesjami.Rada Synodalna


Rada Synodalna składa się z Prezesa Synodu oraz po dwóch radców świeckich i duchownych, wybieranych przez Synod ze swojego grona. Podczas sesji Rada Synodalna pełni funkcję Prezydium Synodu.ks. dr Adam Malina

Prezes Synodu Kościoła
Proboszcz PEA w Szopienicach


ks. Waldemar Szajthauer

Wiceprzewodniczący
Proboszcz PEA w WiśleAnna Wantulok

Sekretarz
PEA w Jaworzuks. Marek Londzin

Radca
Proboszcz PEA w Dzięgielowieprof. Jarosław Płuciennik

Radca
PEA w Łodzi


W skład Synodu, wybieranego na 5-letnie kadencje, wchodzi Biskup Kościoła, biskupi diecezjalni, Ewangelicki Biskup Wojskowy, generalny wizytator nauczania kościelnego, wiceprezes Konsystorza i kuratorzy diecezjalni, 15 delegatów duchownych, wybranych przez ogólnopolska konferencje duchownych, 30 delegatów świeckich, wybieranych przez Synody Diecezjalne, przedstawiciel nauczycieli akademickich Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, przedstawicielka kobiet z akademickim wykształceniem teologicznym pełniących urząd diakona, przełożona Diakonatu "Eben-Ezer", przedstawiciele duszpasterstw środowiskowych, organizacji i stowarzyszeń kościelnych. Na wiosenej sesji w roku 2017 rozpoczął się XIV Synod Kościoła, którego kadencja kończy się na jesiennej sesji Synodu w roku 2021.

 

Skład Synodu Kościoła (XIV Kadencja) → Oficjalna strona KEA w RP

 

źródło: Oficjalna strona KEA w RP (wejście: 16.05.2020)