Osoby

Alfred Borski
ks. dr Alfred Borski

Proboszcz
692 540 345
ks. Bogdan Wawrzeczko

Wikariusz
796 535 590
ks. Piotr Uciński

Wikariusz
693 870 718


ks. Andrzej Czyż

emerytowany proboszcz
33 - 853 03 89


ks. dr Alfred Borski
ks. Bogdan Wawrzeczko
ks. Piotr Uciński
ks. Andrzej Czyż
ks. dr Alfred Borski
bp prof. Marcin Hintz: Przedstawienie sylwetki doktoranta – ks. Alfreda Borskiego
w czasie obrony pracy doktorskiej 2.10.2019 roku w auli Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

 

Alfred Borski urodził się 29 lipca 1963 roku w Pszczynie jako syn Henryka i Marty z domu Maciejczyk. Dzieciństwo i młodość spędził w Pszczynie. Tam skończył Zasadniczą Szkołę Zawodową ze specjalnością Mechanik-kierowca pojazdów samochodowych. W roku 1984 ukończył Technikum Samochodowe w Pszczynie jako Technik-mechanik o specjalności naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych.

 

Po maturze, w roku 1984 podjął studia w zakresie teologii ewangelickiej w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Przez 2 kadencje pełnił funkcję prezesa naukowego Koła Teologów Ewangelickich. Po ukończeniu Akademii i uzyskaniu magisterium w roku 1991 na podstawie pracy „Duszpasterstwo wśród niepełnosprawnych” napisanej pod kierunkiem ks. dra Włodzimierza Nasta, rozpoczął drogę pracy parafialnej.

 

Już podczas studiów w okresie 1.11.1990 – 25.07.1992 był praktykantem w Parafii w Cieszynie - aż do ordynacji na duchownego KEA w RP w dniu 26 lipca 1992 roku.

 

Następnie przez 7 lat od 26.07.1992 do 31.12.1999 był wikariuszem PEA w Cieszynie. Równolegle, w okresie 1.09.1999 – 30.09.2002 był Diecezjalnym Duszpasterzem Młodzieży Diecezji Cieszyńskiej.

 

Z dniem 1.01.2000 został powołany przez Konsystorz na funkcję Ogólnopolskiego Duszpasterza Młodzieży z siedzibą w Cieszynie. Funkcję tę pełnił do 25.10.2002.

W okresie 17.02.2000–5.11.2002 był przedstawicielem Kościoła luterańskiego w Komisji ds. Młodzieży Polskiej Rady Ekumenicznej, a od lutego 2001 przewodniczącym tejże Komisji.

W okresie 18.03.2000 do 25.10.2002 był członkiem Synodu Kościoła.

 

W okresie 30.06.2000–25.10.2002 był przedstawicielem Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP odpowiedzialnym za kontakty z Komisją ds. Młodzieży Światowej Federacji Luterańskiej w Genewie.

 

W latach 2002–2003 pełnił funkcję Proboszcza-administratora Parafii Ewangelickich we Włocławku, Lipnie i Rypinie.

 

W roku 2003 wyjechał do Republiki Federalnej Niemiec.

 

Tam w roku 2006 ukończył zawansowany kurs języka niemieckiego w Hamburgu Deutsch für Akademiker w zakresie Geisteswissenschaftler, zaś w okresie 1.11.2006–28.01.2007 odbył praktyki kościelne w Parafii Ewangelickiej Lorenzgemeinde w St. Georgen oraz w Parafii Petrusgemeinde w Peterzell/ Langenschiltach (Schwarzwald). Był stypendystą Otto-Benecke-Stiftung. W latach 2009-2012 podjął także naukę w zakresie informatyki w b.i.b. International College w Paderborn, który ukończył jako Informatiker Software und mobile Systeme Staatlich geprüfter Informatiker Softwaretechnologie.

 

W roku 2013 powrócił do Polski.

 

W okresie 1.09.2013–31.08.2014 był wikariuszem PEA w Szczytnie, następnie od 2014 do 2018 roku  proboszczem-administratorem PEA w Szczytnie.

 

Od 18 listopada 2019 roku pełni funkcję proboszcza PEA w Skoczowie, jednej z największych luterańskich parafii w Polsce.

 

W całym okresie pracy zawodowej skoncentrowany był na działalności publicystycznej i wydawniczej.

W latach 1992–2002 założyciel i redaktor naczelny cieszyńskiego Informatora Parafialnego oraz jako osoba odpowiedziany za skład komputerowy czasopisma.

W latach 1997–2002 założyciel i redaktor naczelny Gazety Ewangelickiej.

2000 – 2001 założyciel i redaktor naczelny Magazynu Młodzieżowego „Dokąd”, zaś od 2001, założyciel i redaktor naczelny magazynu dla liderów młodzieżowych „F1 – Pierwsza Pomoc”.

2002–2003 założyciel i redaktor naczelny informatora parafialnego „Pójdź za mną” dla Parafii Ewangelickich we Włocławku, Lipnie i Rypinie oraz jako osoba odpowiedziany za skład komputerowy czasopisma.

2014–2018 założyciel i redaktor naczelny szczycieńskiego Naszego Informatora. Od 1 marca 2019 redaktor naczelny skoczowskiego Informatora Parafialnego.

 

Dnia 1.10.2014 podjął Studia doktoranckie w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. 22.02.2018 r. został otwarty jego przewód doktorski. Tytuł dysertacji doktorskiej: Regionalna prasa luterańska w Polsce po roku 1989 – studium teologiczno-bibliograficzne czasopism parafialnych z lat 1989-2017.

 

Jego praca miała charakter bibliograficzno-teologiczny. Jest wynikiem bardzo szerokich interdyscyplinarnych badań, ma też podłoże w osobistym doświadczeniu Doktoranta na polu działalności publikacyjnej. Praca ks. Alfreda Borskiego wypełniła lukę w polskiej teologii ewangelickiej. Ma walor archiwalny, gdyż tego typu działalność, czyli wydawanie drukowanej prasy parafialnej i diecezjalnej odchodzi do lamusa. Na gruncie światowym zaledwie 1% populacji korzysta z drukowanych gazet i periodyków jako źródła wiedzy, podczas gdy 50% mieszkańców ziemi czerpię swą wiedzę z zasobów Internetu. Ta sama sytuacja powoli ma miejsce w chrześcijańskich kościołach, bez względu na ich denominacje

 

Ks. Alfred Borski jest żonaty z Agnieszką z d. Wala. Małżonkowie mieszkają w Skoczowie i mają syna Adama (2017). Z pierwszego małżeństwa, ze zmarłą w roku 2008 Lucyną Borski z d. Hoffmann, ma dzieci: Daniela (1989), Esterę (1991) oraz Klaudię (1994).

ks. Bogdan Wawrzeczko

ks. Bogdan Wawrzeczko ur.1971, ordynowany 14.11.1999r.

 

Od dwudziestu lat szczęśliwie  żonaty z Anielą z domu Macura.

 

Troje dzieci: Samuel (18), Michał(15), Dorotka (11).

 

Absolwent Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej i Studium Terapii Uzależnień Polsko – Niemieckiego Instytutu Błękitny Krzyż.

 

Certyfikowany duszpasterz (według standardów TPiPP)

Lubi ludzi, podróże i dobrą muzykę.

 

Współtwórca Ewangelickiego Duszpasterstwa Akademickiego w Gliwicach, inicjator obozów misyjnych „Filip”, Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży Diecezji Katowickiej (2004-2006) i Diecezji Warszawskiej (2006-2008).

 

Proboszcz Parafii Ewangelickiej w Węgrowie i kierownik Ewangelickiego Domu Opieki  Sarepta (2006-2016). W tym czasie współpracował na stałe z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Węgrowie.

 

W 2015 członek Zespołu ds. Mediacji w Kościele przy Biskupie Kościoła.

Współpracuje z Centrum Misji i Ewangelizacji.

 

Od 2019 współpracuje z Open Doors Polska, w ramach  pracy misyjnej w 2020 odwiedził prześladowanych chrześcijan w Meksyku.

ks. Piotr Uciński

Urodziłem się 6 VI 1992 roku w Zielonej Górze, gdzie spędziłem dzieciństwo i młodość. Uczęszczałem do Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 18, Gimnazjum nr 7, a następnie do Pierwszego Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze.

 

W tym czasie byłem też zaangażowany w wolontariat Polskiego Czerwonego Krzyża oraz w działalność w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.

 

W Wielkanoc w 2011 roku, w parafii w Zielonej Górze przystąpiłem do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego poprzez konwersję. Ks. Dariusz Lik, proboszcz parafii, przez długi czas przygotowywał mnie do tego momentu. Zawsze będę mu wdzięczny za jego cierpliwość oraz wyrozumiałość, którą mi okazywał a która niewątpliwie pomogła w przeprowadzeniu mnie przez proces nauki zasad luteranizmu. Decyzję o wstąpieniu do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego po dziś dzień uważam za jedną z najlepszych w swoim życiu – tutaj bowiem odnalazłem prawdziwą społeczność, z którą mogę się identyfikować.

 

W roku 2011 rozpocząłem studia historyczne na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, które przerwałem w 2012 roku i przeniosłem się na kierunek teologii ewangelickiej na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Studia ukończyłem planowo, we wrześniu 2017 roku. Tytuł mojej pracy magisterskiej brzmi: Wizja Boga w baśniach Andersena, a została napisana pod kierunkiem dra habilitowanego Jerzego Sojki.

 

W kwietniu 2016 roku, w parafii w Lasowicach Wielkich, wziąłem ślub z Joanną Minkus, córką Klausa i Renaty. Uroczystość prowadził proboszcz parafii ks. Ryszard Pieron oraz ks. Dariusz Lik. Dwa lata później, w styczniu 2018 roku, urodziła nam się córeczka Małgorzatka, 1 stycznia 2020 roku urodziła się nasza druga córka - Diana. Córeczki i żona są dla mnie widocznym znakiem Bożej miłości i opieki nade mną. Widząc zmagania i rozwój Małgosi, pomimo wielu trudności, doświadczamy błogosławieństwa nad całą rodziną.

 

Moja żona z wykształcenia jest literaturoznawcą i bibliotekarzem z uprawnieniami pedagogicznymi, ale kocha biblioteki, książki oraz kreatywne zajęcia praktyczne. Jak sama mówi, lubi kiedy udaje zrobić się „coś z niczego”. Ma też podstawowe wykształcenie muzyczne.

 

Zostałem duchownym w Kościele Ewangelicko-Augsburskim, gdyż zawsze pragnąłem realizować nakaz, skierowany do uczniów Jezusa, znajdujący się w Biblii: Idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Boga Ojca Syna i Ducha Świętego. Wierzę, że Bóg mnie powołał, bym jako pastor realizował Jego nakaz. Praca duchownego daje mi dużo satysfakcji.

ks. Piotr Uciński

ks. Andrzej Czyż

Ks. Andrzej Czyż urodził się 20 października 1936r. w Wiśle jako syn Jerzego i Marii Czyżów. Pierwszy okres życia spędził w Wiśle, gdzie uczęszczał do szkoły podstawowej i liceum. Po maturze rozpoczął studia na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Po pierwszym roku studiów podejmuje decyzję aby pójść za głosem powołania i pomimo trudności wynikających z sytuacji politycznej przenosi się na studia teologiczne do Warszawy. Po studiach na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej został ordynowany 27 września 1959 r. w Wiśle wraz z Janem Melcerem i Stanisławem Dordą.

 

Po swojej ordynacji rozpoczął służbę w parafii w Szczytnie na Mazurach jako wikariusz senioralny, gdzie już był na praktyce od 1.07.1959 u ks. sen. doktora Alfreda Jaguckiego. Skierowany przez ks. Biskupa dra Andrzeja Wantułę do Skoczowa opuszcza 20.09.1960 roku Mazury, aby zostać wikariuszem skoczowskiej parafii.

 

Z powodu braku mieszkania w Skoczowie dojeżdża przez pierwsze lata do pracy z rodzinnej Wisły. Na skoczowskiej parafii poznaje swoja żonę Anielę córkę ks. Jana Nogi, która jest organistką w skoczowskiej parafii. Po ślubie 20 października 1962 roku zamieszkali na parafii, gdzie dostali do dyspozycji 2 pokoje. Rodzina ks. Andrzeja Czyża powiększyła się o troje dzieci. Córka Lidia pedagog i autorka kilku powieści wraz z mężem ks. Leszkiem Czyżem działa w parafii EA w Wiśle Malince. Syn Bogusław został katechetą i kaznodzieją w naszym kościele i od lat zajmuje się pracą z dziećmi i młodzieżą, jest inicjatorem i organizatorem konkursów biblijnych Jonasz. Druga córka Anna po ukończeniu teologii wyjechała do USA, gdzie założyła swoja rodzinę i poświeciła się opiece nad niepełnosprawnym dzieckiem.

 

Ks. Andrzej Czyż dał sie poznać jako znakomity organizator i duszpasterz młodzieżowy. Przez kilka lat był duszpasterzem obozów młodzieżowych w Jerutkach na Mazurach, został także diecezjalnym duszpasterzem młodzieżowym Diecezji Cieszyńskiej. W czasie swojej służby duszpasterskiej sporo czasu poświęcił pracy katechetycznej a przez wiele lat pełnił także funkcje diecezjalnego wizytatora nauczanie religii.

 

Po wyborach w 1969 zostaje instalowany w dniu 8 lutego 1970 na II   proboszcza a od 1986 r. był aż do przejścia na emeryturę proboszczem naszej skoczowskiej parafii.  

 

Przez 42 lata służby zawodowej pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce, zarówno w Diecezji Cieszyńskiej jak i Synodzie Kościoła w Warszawie.

 

W latach 1980-1991 był konseniorem /współcześnie funkcja zastępca biskupa/ Diecezji Cieszyńskiej a także przez pewien czas pełnił obowiązki jej seniora /współcześnie funkcja biskupa diecezji/.  W trakcie wyborów w 1991 roku na biskupa diecezji, niektórzy synodałowie parafii skoczowskiej z obawy, że ks. Czyż w razie wygranych wyborów odejdzie do Bielska głosowali przeciwko jego kandydaturze i rzeczywiście brakło 4 głosów, aby został biskupem diecezjalnym. 

 

Reprezentował nasz Kościół na wielu konferencjach krajowych i zagranicznych. Przez 33 lata prowadził jako opiekun chóru  parafialnego „Gloria” wiele koncertów chóru w kraju jak i zagranicą. Rozległe znakomite kontakty międzynarodowe ks. Andrzeja Czyża owocowały możliwościami zagranicznych wyjazdów chóru do wielu krajów oraz umożliwiły pozyskanie dotacji zagranicznych na remonty i budowy obiektów parafialnych.

 

Przez wiele lat ks. Andrzej Czyż organizował także kursy dla dyrygentów chórów i spotkania poświąteczne dla studentów oraz był przewodniczącym funduszu stypendialnego im. ks. dra Marcina Lutra.

 

Szczególnie zaangażowany był w diecezjalnej komisji ewangelizacyjno-misyjnej, której przez lata przewodniczył oraz w synodalnej komisji ewangelizacyjno-misyjnej naszego Kościoła. Otwartość ks. Andrzeja Czyża na pracę ewangelizacyjno-misyjną pozwoliła na szczególny rozwój Tygodni Ewangelizacyjnych w Dzięgielowie i przekształcenie formy tygodnia w latach 80-tych. To za jego kadencji było możliwe stworzenie w Skoczowie w latach 1980-1989 oprócz parafialnych zebrań młodzieżowych spotkań przygotowujących do tygodni ewangelizacyjnych w formie comiesięcznych sobotnich spotkań ewangelizacyjnych. Po kilku latach spotkania przeniesiono do kościoła, bo sale parafialne nie były w stanie pomieścić setek uczestników. W ramach tych spotkań były organizowane nabożeństwa młodzieżowe i szkolenia z których po kilku latach powstała szkoła biblijna w Dzięgielowie.

 

Bardzo szczególna otwartość ks. Andrzeja Czyża na współpracę ekumeniczną umożliwiła przedstawić w mediach ogólnopolskich skoczowskich ewangelików jako społeczność bardzo otwartą i gościnną. Dnia 22 maja 1995r. wraz z biskupem Pawłem Anweilerem przyjął w naszym skoczowskim  kościele papieża Jana Pawła II na modlitwie ekumenicznej. Przez lata angażował się organizację koncertów "Musica Sacra" i Międzynarodowych Ekumenicznych Konkursów Wiedzy Biblijnej "JONASZ".

 

Ks. Andrzej Czyż wykazał się także bardzo dobrym zmysłem organizacyjnym w sprawach gospodarczych parafii. Za jego kadencji przeprowadzono wiele remontów budynków parafialnych, ukończono budowę kościoła w Pierśćcu oraz rozbudowano kościół w Dębowcu. Przeprowadzono kapitalny remont dawnej szkoły ewangelickiej oraz odzyskanego sierocińca przy ul. Schodowej, gdzie od lat działa jadłodajnia dla najbardziej potrzebujących.  Za całokształt Jego pracy duszpasterskiej i społecznej, Samorządy Ziemi Cieszyńskiej przyznały Księdzu w roku 2005 Laur „Srebrnej   Cieszynianki” natomiast w roku 2017 Laur „Złotej Cieszynianki”.

 

Ks. Andrzej Czyż jest najdłużej pracującym duszpasterzem naszej parafii. W czasie 42 lat pracy zawodowej w Skoczowie przez 16 lat pełnił funkcji II proboszcza a następnie przez 16 lat proboszcza parafii. Pomimo przejścia na emeryturę w 2002 roku nadal dzięki znakomitej kondycji i opiece Zbawiciela może służyć duszpasterską pomocą tu w Skoczowie tak jak zawsze przez ostatnich 60 lat.

 

Przez cały okres służby naszego Jubilata w Skoczowie jego pomocą  była żona Aniela Czyż. Pani pastorowa wspierała naszą parafię i męża swoimi talentami jako katechetka, chórzystka, dyrygentka i inicjatorka chóru żeńskiego, autorka muzyki i tekstów wielu pieśni chórowych oraz okolicznościowych wierszy a równocześnie od 59 lat pełni służbę organistki.

 

Pomimo obdarzenia ks. Andrzeja Czyża wieloma stanowiskami i funkcjami pozostał jako duszpasterz człowiekiem bardzo skromnym, życzliwym i bezpośrednim w kontaktach z ludźmi, co powoduje, że nadal jest w wielu środowiskach bardzo mile widzianym i oczekiwanym.   

 

Obecna Rada Parafialna została wybrana 6.11.2016 r., a wprowadzona w urzędowanie dnia 5.03.2017 roku.

Prezydium Rady Parafialnej:
Alfred Borski
ks. dr Alfred Borski

Prezes Rady Parafialnej
Proboszcz
692 540 345
Ryszard Macura

Kurator
Rejon: PogórzeTadeusz Tyrna

Sekretarz
Rejon: HarbutowiceBarbara Kaleta

Skarbnik


Skoczów:

ks. Bogdan Wawrzeczko

Wikariusz
796 535 590
ks. Piotr Uciński

Wikariusz
693 870 718


Adam Bobek

Rejon: Górny Bór


Piotr Cypcer

Rejon: Bielska
Marcin Czudek

Rejon: Wiślańska


Anna Jaroszewska

Rejon: Kaplicówka


Andrzej Kozieł

Rejon: Międzyświeć


Roman Kukucz

Rejon: Targowa


Janusz Podżorski

Rejon: Śródmieście
Marek Pszczółka

Rejon: Wilamowice


Jarosław Raszka

Rejon: Harbutowice


Ilona Rusin

Rejon: Górny Bór


Marek Rymorz

Rejon: Harbutowice
Mariola Sułkowska

Rejon: Iskrzyczyn


Bogusław Tyrna

Rejon: Kiczycka - Dolny Bór


Sylwester Wojnar

Rejon: Wilamowice


Aneta Żwak

Rejon: Łączka


ZASTĘPCY:

Krystian Szturc
Olaf Warzecha

Dębowiec:

Roman Kłoda

Kurator FiliałuMarcin Kozok

Sekretarz Filiału


Lidia Pastucha

Skarbnik Filiału

ZASTĘPCY:

Renata Wisełka
Leszek Sadowski

Pierściec:

Piotr Kłapsia

Kurator FiliałuJerzy Niemiec

ZASTĘPCA:

Jerzy Cieślar

Simoradz:

Rajmund Raszyk

Kurator Filiału

Janusz Kojma


ZASTĘPCA:

Jerzy Rokowski

Skoczów:

Karol Kozieł

Dębowiec
Stefania Oczadły

Skoczów
Jolanta Wojnar

SkoczówZASTĘPCY:

Danuta Cywka
Konrad Górniak


Dębowiec:

Stanisław KubiciusKarol KoziełOskar Sojka


ZASTĘPCA:

Renata Witoszek

Pierściec:

Urszula BarańskaDanuta MałyszEwa Stelmach


ZASTĘPCA:

Jadwiga Kufeld

Simoradz:

Mirosław WojnarJadwiga BrudnyElżbieta Malik


ZASTĘPCA:

Halina Warzecha

Skoczów:

Janina Brańczyk
Karol Chwastek
Grażyna Cieślar
Iwona Czudek
Ryszard Drózd
Bogdan Hławiczka
Marek Kaleta
Marzena Kocaj
Sylwia Kożdoń
Robert Lenart
Barbara Macura
Lucyna Madzia


Ernest Malik
Łucja Malina
Gustaw Mendrek
Otton Michna
Marek Mrózek
Adam Pinkas
Helena Podżorska
Jan Polok
Jan Pyka
Jerzy Rakus
Wanda Skiba
Stanisława Szindler

Andrzej Sztyper
Renata Świder
Mirosław Tomiczek
Benedykt Urbańczyk
Anna Wigłasz
Karol Wojnar


Zastępcy:

Henryk Wojnar
Halina Brozińska

Dębowiec:
Pierściec:
Simoradz:

Czesław Czyż
Andrzej Drozd
Wiesław Dziadek
Maria Fryda-Wigłasz
Halina Majętny
Andrzej Małysz
Ilona Mięciel

Zastępcy:
Danuta Cywka
Konrad Górniok

Dariusz Barański
Łukasz Bażanowski
Franciszek Czyż
Bogumił Krzywoń
Edward Mendrek
Jan Oczadły


Zastępcy:

Mateusz Sikora
Marcin Małysz
Jerzy Wojnar


Marcin Brojacz
Józef Chrobok
Janina Foltyn Chruszcz
Janina Kajzar
Dariusz Małysz
Lidia Plinta


Zastępcy:
Ewelina Piecha
Dariusz Motyka

Obecni świeccy członkowie Synodu Diecezjalnego zostali wybrani 6.11.2016 r., a zaprzysiężeni w czasie obrad pierwszej sesji nowej kadencji Synodu w Bielsku, dnia 5.03.2017 roku.

Synod Diecezjalny:

Marek Rymorz

Skoczów - Harbutowice
+ SYNOD KOŚCIOŁA


Alfred Borski
ks. dr Alfred Borski

proboszczElżbieta Danel-Firla

PierściecRyszard Macura

Skoczów - PogórzeAdam Pastucha

DębowiecRoman Retka

SimoradzJerzy Sikora

Skoczówks. Piotr Uciński

wikariuszks. Bogdan Wawrzeczko

wikariusz


ZASTĘPCY:

Beata Branc-Gorgosz
Jan Szczypka
Dariusz Motyka
Jerzy Niemiec

Kancelaria Parafialna, Biblioteka Parafialna, Organistka

Beata Pilch

KancelariaSylwia Dziekan

Kancelaria / BibliotekaRenata Świder

BibliotekaDorota Podżorska

organistka / dyrygentka


Kościelni:

Jolanta Caputa

Skoczów
661 786 021Bogusława Czyż

Dębowiec
508 221 129Maria Pawera

Pierściec
515 132 347Józef Chrobok

Simoradz
505 363 139


Pracownicy na umowę zlecenie:

Bogdan Hławiczka

grabarz
698 618 173