Książka o życiu ks. seniora Karola Kulisza

Staraniem Diakonatu Eben – Ezer w Dzięgielowie w listopadzie została wydana nowa pozycja książkowa pt. “Ukochał Ewangelię i Polskę – w 80 rocznicę męczeńskiej śmierci ks. seniora Karola Kulisza” . Książka jest przeredagowaną przez samego autora – ks. radcę Jana Badurę – pracą magisterską . Została ona poszerzona o część albumową, ilustrującą życie i służbę ks. seniora Karola Kulisza. Nad częścią albumową pracował, wybierał zdjęcia, redagował,  opisywał aż do dnia swojej śmierci ks. Emil Gajdacz, który nie doczekał się już jej wydania. Wydanie tej książki jest pewnego rodzaju pośmiertnym hołdem i wyrazem szacunku dla Jego pracy i służby na niwie Kościoła Ewangelickiego w Polsce. 

RECENZJE:

 • diak. Aleksandra Błahut-Kowalczyk;
 • mgr Marcin Gabryś – kustosz Muzeum Protestantyzmu w Cieszynie;

 

Diak. Aleksandra Błahut-Kowalczyk: “Człowiek jak kamień szlachetny”

Z mozaiki, którą jest życie, wyciągam dziś wyjątkowy kamień. Zawsze interesowała mnie mineralogia – stąd porównanie – ciekawiły: krystalografia, twardość i skład chemiczny kruszcu. Jednak skład tego Kamienia jest unikalny. Tworzy splot niezwykłych/zwykłych postaci, splot wielkich i trudnych, powszednich i tragicznych wydarzeń. Ów splot buduje historię.

Bez tego kamienia mozaika, na którą należy spojrzeć z pewnej odległości, by docenić jej wartość i piękno, byłaby znacznie uboższa; mozaika, którą jest życie…

Co uczynić? Nazwać warstwy kamienia, odsłonić je, zachwycić się nimi, odczuć wdzięczność za dzieło, które tworzą. Nic innego, tylko wczytać się w wydaną jesienią 2020r. z okazji 80.rocznicy męczeńskiej śmierci ks. Karola Kulisza książkę pt.:

„Ukochał Ewangelię i Polskę”

Odsłaniając warstwę po warstwie można być pełnym uznania i dla ks. Jana Badury, autora tekstu o charyzmatycznym kaznodziei, i dla autora części albumowej, ks. Emila Gajdacza, który do ostatnich chwil życia czuwał nad projektem wydania, i dla samego Bohatera książki – ks. Karola Kulisza, który w swej wielowymiarowości daje się zapamiętać jako świadek Chrystusa usługujący bliźniemu, założyciel Diakonatu Eben-Ezer, społecznik i polski patriota. Za swe życie w prawdzie płaci najwyższą cenę. Ginie 8. maja 1940r. w obozie koncentracyjnym w Buchenwaldzie.

Każda z tych warstw: klarowna faktografia, drobiazgowo opracowane okiem obiektywu życie i dzieło Kulisza, rzetelna praca redakcyjna i wydawnicza – to unikalny klejnot w mozaice; mozaice, która – kamyk po kamieniu – kreuje i nasze życie.

 

Marcin Gabryś: “Ukochał Ewangelię i Polskę. W 80. rocznicę męczeńskiej śmierci ks. seniora Karola Kulisza” – autorstwa ks. Jana Badury:

W 2020 roku została wydana książka poświęcona kaznodziejstwu ks. senior Karola Kulisza. Ks. Kulisz znany jest przede wszystkim z działalności charytatywnej (diakonijnej) i misyjnej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz działalności narodowej na Śląsku Cieszyńskim. Był twórcą zakładów charytatywnych w Ligotce Kameralnej (dziś Republika Czeska) i Opiekuńczo-Wychowawczych w Dzięgielowie, gdzie też powołał Polski Diakonat Ewangelicki „Ebenezer”, redaktor i wydawca czasopism i druków religijno-przebudzeniowych, duchowy opiekun i współzałożyciel Społeczności Chrześcijańskiej w Cieszynie. Oprócz służby na niwie Kościoła, był mocno zaangażowany w działalność narodową. Współorganizator Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego – pierwszej polskiej władzy administracyjnej na Śląsku Cieszyńskim po rozpadzie monarchii habsburskiej – a po I wojnie światowej delegatem śląskiej ludności ewangelickiej na konferencję pokojową do Paryża. Za swoją działalność narodową na początku II wojny światowej aresztowany przez nazistów, zginął w hitlerowskim obozie koncentracyjnym w Buchenwald.

Ta wyjątkowa postać doczekała się kilkunastu artykułów, prac magisterskich, większych i mniejszych drukowanych wspomnień, ale nie oddzielnej publikacji książkowej. Dlatego też publikacja wydana z okazji 80. rocznicy męczeńskiej śmierci ks. Kulisza – dzięki staraniom ks. Emila Gajdacza i ks. Jana Badury – jest pierwszą w całości poświęconą tej jakże ważnej osobie dla Śląska Cieszyńskiego. Książka składa się z dwóch części. Pierwsza powstała w oparciu o pracę magisterską ks. Badury obronioną w 1976 roku, która została przez autora ponownie zredagowana i uzupełniona o współczesną literaturę, a drugą część stanowi album fotograficzny, opracowany przez współautora, ks. Gajdacza. Książka nie jest typową biografią przedstawiającą całościowe życie i działalność danej osoby, ale omawia ważny wycinek z działalności duszpasterskiej ks. Kulisza, jakim było jego kaznodziejstwo, a przez pryzmat fotografii przybliża czytelnikowi postać tego wyjątkowego duchownego.

Treść główna książki podzielona jest na cztery rozdziały. Pierwszy rozdział przybliża sytuację polityczno-społeczną Śląska Cieszyńskiego, w którym urodził się i dorastał przyszły duchowny. Poznajemy tu również krótki rodowód genealogiczny oraz obszerne kalendarium, które pozwala czytelnikowi prześledzić w skoncentrowany sposób życie i działalność ks. Kulisza. Dwa kolejne rozdziały stanowią właściwy temat tej części publikacji dotykający działalności kaznodziejskiej duchownego. Rozdział drugi opisuje warstwę językowo-warsztatową kazań, natomiast trzeci rozdział dotyka w nich zawartego nauczania i posłannictwa. Autor przytacza całe fragmenty kazań, listów i artykułów, dzięki którym czytelnik może poznać istotne elementy myśli ks. Kulisza wynikające z jego osobistych doświadczeń i wiedzy teologicznej. Czwarta część stanowi zakończenie, w której podsumowuje i zwraca uwagę na wpływ kaznodziejstwa i dzieła ks. Kulisza na odbiorców. Ponadto znajdziemy tutaj zestawienie uroczystości pamiątkowych i wspomnieniowych o pamięci ks. Kulisza w układzie chronologicznym, zaczynając od 1946 do 2018 roku.

Bardzo cennym dopełnieniem części tekstowej publikacji są: bibliografia uzupełniona o najnowszą literaturę przedmiotu oraz dwa aneksy. Pierwszy aneks to bibliografia prac ks. Kulisza z lat 1901-1939. Stanowi bardzo przydatne i wygodne narzędzie dla osób pragnących poszerzyć wiedzę o działalności tego wyjątkowego duchownego. Drugi aneks, to pierwsze jego kazanie, które wygłosił w 1896 roku jeszcze jako student teologii.

Drugą częścią książki jest fotograficzny album pt. Ks. sen. Karol Kulisz – życie i dzieło okiem obiektywu. Część albumową skrupulatnie zebrał i opracował współautor książki ks. Gajdacz. Autor albumowej części książki zebrał i opisał ponad 170 fotografii i ilustracji prezentujących życie i działalność ks. Kulisza. Albumowa część książki została podzielona na cztery rozdziały i otrzymała układ chronologiczny. Zawarte w części albumowej fotografie są w dużej mierze zdjęciami archiwalnymi, ale też i umiejętnie zestawionymi zdjęciami współczesnymi, odpowiednio opisanymi. Fotografie znacząco wzbogacają obraz postaci ks. Kulisza przedstawiony z perspektywy jego kazań i kalendarium życia znajdujące się w części tekstowej publikacji.

Godna polecenia książka jest wydana starannie w twardej oprawie i opatrzona indeksem osób, co ułatwia odnalezienie poszukiwanych informacji. Pozycja ta umożliwia czytelnikom bliższe poznanie proboszcza parafii w Ligotce Kameralnej a później w Cieszynie i seniora (biskupa) Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego na Śląsku, jego charytatywne i patriotyczne zaangażowanie na rzecz człowieka i Polski na gruncie Ewangelii.


INFORMACJE:

Książka:

 • Ukochał Ewangelię i Polskę.
  W 80. rocznicę męczeńskiej śmierci ks. seniora Karola Kulisza
  .

Autorzy:

 • ks. Jan Badura – tekst;
 • Ks. Emil Gajdacz – część albumowa ;

Redakcja:

 • dr Jadwiga A. Badura;
 • ks. Emil Gajdacz;

Zawiera 260 stron i 170 zdjęć, twarda okładka, cześć albumowa drukowana na kredzie.

Druk: Ośrodek Wydawniczy “Augustana”;

Wydawca: Diakonat Żeński Eben – Ezer w Dzięgielowie;

Cena książki: 49,90 PLN

Książka do nabycia:

 • Księgarnia “Warto” w Cieszynie , ul Wyższa Brama 29,
  w godz. od 9.00 do 16.00 – poniedziałek – piątek.
  tel. 33/ 852 36 44 ; e-mail: bok@warto.com pl;

Zamówienia:

 • na stronie internetowej : www.warto.com.pl
 • bezpośrednio w Diakonacie pod nr +48 – 602 424 511