Zmarł prof. Janusz T. Maciuszko

Warszawa, 11.09.2020

11 września 2020 r. w Warszawie zmarł prof. zw. dr hab. Janusz Tadeusz Maciuszko. Z jego odejściem społeczność ewangelicka oraz świat nauki związany z Chrześcijańską Akademią Teologiczną straciły wybitnego intelektualistę, teologa, historyka i religioznawcę.

Prof. Maciuszko urodził się 12 marca 1957 r. w Warszawie – mieście, z którym związane było większość jego życia. Tutaj, w roku 1981, ukończył teologię ewangelicką w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, a rok później historię na Uniwersytecie Warszawskim. Z CHAT-em związane było niemalże całe jego życie zawodowe. W tej uczelni się doktoryzował i habilitował, a później otrzymał tytuł profesora zwyczajnego, który nadawany jest przez Prezydenta RP na wniosek (wtedy) Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. Tutaj też przez cały czas był nauczycielem akademickim, a przez wiele lat prorektorem i dziekanem Wydziału Teologicznego, kierownikiem Katedry Teologii Historycznej i Katedry Nauk o Religii i Ekumenizmu oraz Kierownikiem Studiów Doktoranckich. Do 2015 r. był redaktorem naczelnym “Rocznika Teologicznego” wydawanego przez ChAT. Przez kilkanaście lat był również wykładowcą Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej we Wrocławiu.

W czasie swojej kariery naukowej wypromował wielu doktorów, w tym kilku duchownych naszego Kościoła: ks. dr. hab. Bogusława Milerskiego (1993); ks. dr. Dariusza Chwastka (2002), ks. dr. Marcina Undasa (2014).

Prof. Maciuszko jest autorem wielu publikacji i wykładów, z których najbardziej znane są:

  • Konfederacja Warszawska 1573 roku. Geneza, pierwsze lata obowiązywania, Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Warszawa 1984;
  • Symbole w religijności polskiej doby baroku i kontrreformacji, Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Warszawa 1986;
  • Ewangelicka postyllografia polska XVI–XVIII wieku. Charakterystyka porównawcza – analiza – recepcja, Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Warszawa 1987;
  • Wprowadzenie do nauk o religii, Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Warszawa 1992;
  • Mikołaj Rej. Zapomniany teolog ewangelicki z XVI wieku, Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Warszawa 2002.

Za tę ostatnia pozycję w roku 2003 był nominowany do Nagrody im. Jana Długosza.

W 2014 Senat ChAT nadał mu Medal za Zasługi dla Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.