Abp prof. dr hab. Jerzy Pańkowski – nowym Rektorem ChAT

Warszawa 7.05.2020

Kolegium Elektorów Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie w dniu 7 maja 2020 r. wybrało arcybiskupa prof. dra hab. Jerzego Pańkowskiego z Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego na urząd Rektora ChAT na kadencję 2020-2024. Rektor-Elekt jest uznanym teologiem, autorem wielu publikacji naukowych, prorektorem ChAT i kierownikiem Sekcji Prawosławnej. Stanowisko Rektora ChAT obejmie 1 września 2020 r. Zastąpi on ks. dra hab. Bogusława Milerskiego, prof. ChAT z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, który był rektorem przez ostatnie dwie kadencje 2012-2016 i 2016-2020.

Od lewej: dotychczasowy Rektor ChAT – ks. prof. ChAT dr hab. Bogusław Milerski
i Rektor-elekt abp prof. dr hab. Jerzy Pańkowski

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie jest publiczną (państwową) uczelnią akademicką. Posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych w zakresie nauk teologicznych i nauk społecznych. Jej strukturę tworzą dwa wydziały. Misją uczelni jest kształcenie i badania w zakresie teologii ewangelickiej (protestanckiej), prawosławnej i starokatolickiej oraz nauk humanistycznych i społecznych. ChAT promuje dialog religijny i kulturowy oraz działania na rzecz kształtowania duchowości, etosu publicznego, sprawiedliwości i integracji społecznej.

Arcybiskup Jerzy Pańkowski (pełny tytuł: Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Jerzy, Prawosławny Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński, Prawosławny Ordynariusz Wojskowy), imiona świeckie Mariusz Jerzy Pańkowki, (ur. 1974 r.) – arcybiskup Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego, profesor nauk teologicznych, kierownik Sekcji Teologii Prawosławnej ChAT. W 2012 r. objął urząd prorektora ChAT na 4-letnią kadencję, przedłużoną w 2016 roku. Od 2015 roku objął stanowisko profesora zwyczajnego.

W 1989 r. wstąpił do Monasteru Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy w Supraślu. W 1993 r. ukończył studia w Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Następnie studiował teologię w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i na Wydziale Teologii Uniwersytetu Narodowego im. Kapodistriasa w Atenach. 17 grudnia przyjął postrzyżyny mnisze w riasofor. 1 stycznia 1995 otrzymał święcenia diakońskie z rąk arcybiskupa białostockiego i gdańskiego Sawy, zaś 10 września 1998 złożył wieczyste śluby mnisze. 15 października 1998 r. patriarcha Konstantynopola Bartłomiej wyświęcił go na kapłana. W latach 1999-2007 – namiestnik Klasztoru św. Onufrego w Jabłecznej. 28 listopada 2006 r. Święty Sobór Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego wybrał go na biskupa siemiatyckiego. Biskupia chirotonia odbyła się 28 stycznia 2007 roku. W latach 2007-2010 – Dyrektor Kancelarii Metropolity Warszawskiego i całej Polski. W 2010 r. Święty Sobór dokonał wyboru J. E. biskupa Jerzego na urząd Prawosławnego Ordynariusza Wojska Polskiego. 16 maja 2017 roku, po śmierci arcybiskupa Jeremiasza, został wybrany na ordynariusza prawosławnej diecezji wrocławsko-szczecińskiej i podniesiony do godności arcybiskupa. W latach 2015-2019 – członek KNT PAN. Od 2019 roku członek Rady Naukowej czasopisma „Studia i Dokumenty Ekumeniczne”.

Po uzyskaniu w 2003 r. stopnia doktora nauk teologicznych na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „‚Mistyka światła w tradycji Kościoła Wschodniego”, przygotowanej pod kierunkiem J. E. Ks. Metropolity prof. zw. dr. hab. Sawy Michała Hrycuniaka, został zatrudniony w ChAT i Prawosławnym Seminarium Duchownym. W 2008 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk teologicznych. W tym samym roku został powołany na stanowisko profesora ChAT, kierownika Katedry Prawosławnej Teologii Praktycznej w Wydziale Teologicznym ChAT oraz kierownika Sekcji Teologii Prawosławnej ChAT. 5 czerwca 2014 roku otrzymał tytuł profesora nauk teologicznych.

Tekst i zdjęcia: Oficjalna strona ChAT