60-lecie ordynacji ks. Andrzeja Czyża oraz odsłonięcie tablicy proboszczów

Skoczów 22.09.2019

„Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże”
Hbr. 13,7

W tym roku nasza parafia miała okazję przeżywać bardzo szczególną uroczystość. Na niedzielę 22 września 2019 zaplanowano dwa bardzo ważne wydarzenia. Postanowiono w sposób trwały upamiętnić służbę dotychczasowych księży proboszczów naszej parafii poprzez wmurowanie i odsłonięcie tablicy pamiątkowej z wyszczególnieniem nazwisk i okresów ich służby oraz podziękować Bogu za jubileusz 60 lat ordynacji ks. Andrzeja Czyża. Pamiątkowa tablica została zamontowana na ścianie po lewej stronie przy wejściu głównym do kościoła. W trakcie nabożeństwa głównego prowadzonego przez obecnego proboszcza ks. Alfreda Borskiego mogliśmy wysłuchać przedstawienia sylwetek wszystkich dotychczasowych proboszczów parafii ewangelickiej w Skoczowie w opracowaniu pana Jerzego Sikory. Odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonali księża biskupi uczestniczący w naszym dziękczynnym nabożeństwie. Władze kościelne reprezentował Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce ks. Jerzy Samiec oraz biskup Diecezji Cieszyńskiej ks. dr Adrian Korczago, obecny był także wiceprezes Konsystorza inż. Adam Pastucha. W nabożeństwie udział wzięli także zaproszeni goście. Władze miasta Skoczowa reprezentowali burmistrz Mirosław Sitko, sekretarz Gminy Beata Macura oraz przewodniczący Rady Miejskiej Rajmund Dedio. W imieniu skoczowskiej społeczność katolickiej wystąpił ks. Tomasz Gwoździewicz a przedstawicielem samorządu wojewódzkiego był radny Andrzej Molin.

Termin odsłonięcia tablicy pamiątkowej zaplanowano w związku ze szczególnym jubileuszem 60-lecia ordynacji ks. Andrzeja Czyża przypadającym 27 września 2019 roku. Po kazaniu ks. bpa dra Adriana Korczago i odsłonięciu tablicy mogliśmy wysłuchać przedstawienia sylwetki naszego Jubilata.

Ks. Andrzej Czyż jest najdłużej pracującym duszpasterzem naszej parafii. W czasie 42 lat pracy zawodowej w Skoczowie przez 16 lat pełnił funkcję II proboszcza, a następnie przez 16 lat proboszcza parafii. Pomimo przejścia na emeryturę w 2002 roku może nadal, dzięki znakomitej kondycji i opiece Zbawiciela, służyć duszpasterską pomocą tak jak zawsze przez ostatnich 59 lat w skoczowskim zborze.

Służba ks. Andrzeja Czyża została doceniona w wielu przemówieniach biskupów oraz gości. Podkreślano skromność naszego Jubilata oraz dziękowano Bogu za szczególne dary jakimi obdarzył ks. Andrzeja Czyża. Znajomość języka obcego i rozległe znakomite kontakty międzynarodowe księdza Czyża owocowały możliwościami zagranicznych wyjazdów chóru i pozyskaniu wsparcia dla wielu inicjatyw w parafii. Bardzo szczególna otwartość na współpracę ekumeniczną umożliwiła przedstawienie w naszym kraju skoczowskich ewangelików jako społeczność bardzo gościnną. Czas kierowania przez niego parafią to szczególne zaangażowanie i odpowiedzialność za pracę ewangelizacyjno-misyjną dzięki czemu był możliwy rozwój Tygodni Ewangelizacyjnych. Nasz Jubilat dużą uwagę przywiązywał do pracy z młodzieżą obdarzając młodych parafian wielkim zaufaniem, co przyczyniło się do wykreowania w latach 80 parafii w Skoczowie na centrum młodzieżowej pracy ewangelizacyjnej w naszym Kościele. Bezpośredniość w kontaktach z ludźmi procentowała w pozyskaniu wielu ludzi dla Chrystusa ale także do parafii. Tak było w sytuacji zachęcenia ewangelików z Dębowca do przepisania się do naszej parafii, bo wcześniej mieszkańcy jednej wioski byli w trzech różnych parafiach. Ks. Andrzej Czyż nie bał się nowych inicjatyw i zawsze chętnie podejmował odpowiedzialne wyzwania mogące pomóc w pracy duszpasterskiej, katechetycznej, charytatywnej czy ekumenicznej.

Dziękując Bogu za opiekę nad naszym długoletnim proboszczem i samemu Jubilatowi za ten szczególny czas 60 lat służby od ordynacji mogliśmy powierzyć naszego ks. Andrzeja Czyża dalszej opiece i błogosławieństwu naszego Zbawiciela.

Parafia przygotowała Księgę pamiątkową, w której znalazły się nadesłane lub wręczone pisemne życzenia oraz relacja fotograficzna z uroczystości. Po uroczystościach w kościele była jeszcze okazja spędzić czas na wspólnym poczęstunku w sali parafialnej.

Notatka Chóru “Gloria”

22 września chórzyści czynnie uczestniczyli w jubileuszu 60-lecia ordynacji ks. Andrzeja Czyża oraz w uroczystości odsłonięcia pamiątkowej tablicy z nazwiskami proboszczów, którzy na przestrzeni lat pełnili służbę w skoczowskiej parafii. Szacownemu Jubilatowi, a zarazem wieloletniemu opiekunowi chóru, „Gloria” dedykowała pieśń „Być w służbie Jezusa”.