VIII sesja VI kadencji Synodu Diecezjalnego Diecezji Cieszyńskiej

Cieszyn 22.05.2021

Zgodnie z Zasadniczym Prawem Wewnętrznym naszego Kościoła, najwyższą władzą Diecezji jest Synod Diecezjalny. Jego zadaniem jest koordynowanie i kontrola działalności Parafii, organizowanie współpracy między parafialnej i działalności religijnej, kościelnej i charytatywno-opiekuńczej mającej charakter ponad parafialny, obejmującej całą Diecezję i służącej Parafiom należącym do Diecezji. W jego skład wchodzą między innymi wszyscy czynni duchowni służący w parafiach Diecezji oraz wybierani przedstawiciele wiernych z każdej parafii w ilości proporcjonalnej do wielkości parafii.

Przełożona ze względu na panującą pandemię z 20 marca na sobotę 22 maja br. VIII sesja VI kadencji Synodu Diecezjalnego Diecezji Cieszyńskiej miała miejsce w Kościele Jezusowym w Cieszynie. Obrady rozpoczął powitaniem wszystkich obecnych synodałów oraz modlitwą biskup Diecezji ks. dr Adrian Korczago. Referat pt. „Albowiem końcem zakonu jest Chrystus…” w którym zarysowano Pawłowe przedstawienie problemu dwóch sprawiedliwości jako wyzwanie dla ewangelików XXI wieku na podstawie 10 rozdziału listu do Rzymian wygłosił ks. dr Grzegorz Olek. Po wykładzie przyjęto porządek obrad, ślubowanie nowego członka Synodu ks. Mateusza Mendrocha, powołano dwóch sekretarzy oraz Komisję Skrutacyjną oraz bez uwag przyjęto protokół poprzedniej sesji.

W swoim sprawozdaniu ks. bp dr Adrian Korczago przedstawił życie Diecezji w 2020 roku. Mówca podkreślił, że z powodu panującej pandemii był to dla Kościoła bardzo trudny rok. Było trzeba zmienić wiele wcześniejszych planów, odwołać wiele parafialnych spotkań oraz przejść na nowe formy zwiastowania Bożego Słowa. Biskup przywołał również kilka osób z wielkiego grona zmarłych, których było nam trzeba w tym okresie pożegnać. Byli to między innymi : ks. Jan Szklorz, bp Janusz Narzyński, pisarz Jerzy Pilch, nauczyciel i społecznik inż. Władysław Sosna, siostra diakonisa Maria Czyż, ks. radca Piotr Wowry, bp Jan Szarek, ks. Emil Gajdacz, katecheta Mirosław Podżorski.  Swoje sprawozdanie zakończył słowami „Pragnę wszystkim serdecznie podziękować za całoroczny niezwykły trud i zaangażowanie. Dzięki Wam duchownym, świeckim, młodym i starym mogliśmy w różnorodny sposób wychodzić naprzeciw wyzwaniom, jakie przyniosła ze sobą nowa rzeczywistość. Jestem pod wrażeniem jak wiele udało się dzięki Waszej pracy osiągnąć. Nauczyliśmy się wielu nowych form pracy. Wszystko to dzięki Waszej gorliwości i codziennemu wielogodzinnemu trudowi, by Chrystus różnymi sposobami był zwiastowany, składane było świadectwo naszej wiary i przywiązania do Kościoła. Niech Bóg raczy się do tego przyznać i obficie nam błogosławić” . W podjętych uchwałach członkowie Synodu przyjęli i zatwierdzili sprawozdanie biskupa oraz sprawozdania komisji powołanych przez Synod Diecezjalny.

Następnie kurator diecezji Tomasz Bujok przedstawił sprawozdanie finansowe Diecezji za rok 2020 a Komisja Rewizyjna wnioskowała o zatwierdzenie Sprawozdania finansowego oraz udzielenie absolutorium Radzie Diecezjalnej Diecezji Cieszyńskiej, co zostało przyjęte odpowiednią uchwałą.

Synodałowie pochylili się także nad proponowaną uchwałą w sprawie systemizacji stanowiska Biskupa Diecezjalnego Diecezji Cieszyńskiej. Jej przyjęcie oznaczałoby nie łączyć stanowiska biskupa ze stanowiskiem proboszcza parafii lub stanowiskiem równorzędnym. W uzasadnieniu podkreślono że w obecnych trudnych czasach oraz nowych wyzwaniach stojących przed Kościołem, trudno już jednocześnie kierować jedną z największych parafii jaką jest goleszowska parafia z pasterzowaniem największą diecezją w naszym Kościele jaką jest nasza diecezja. Tutaj trzeba przypomnieć, że 35 tys. czyli połowa polskich Luteran żyje właśnie na terenie naszej diecezji. Po dłuższej dyskusji uchwałę przyjęto79 głosami, przy 1  przeciwnym oraz 5 głosami wstrzymującymi. Na mocy przyjętej uchwały, siedzibą biskupa diecezjalnego będzie Bielsko-Biała natomiast rolę kościoła katedralnego będzie pełnił kościół Zbawiciela w Bielsku.

Po przyjęciu poprzedniej uchwały kurator Tomasz Bujok przedstawił plan budżetu na 2021 rok, który został przyjęty.

Obrady Synodu Diecezjalnego zakończono ogłoszeniami, modlitwą zmówioną przez ks. radcę Waldemara Szajthauera oraz końcowym błogosławieństwem ks. bpa dra Adriana Korczago.

Tekst: Jerzy Sikora
Zdjęcia: www.cieszynska.luteranie.pl